In This Review

Bolsheviki U Vlasti
Bolsheviki U Vlasti
By A. F. Ilyine-Jenevski
Priboi, 1929, 196 pp

Recollections of 1918 by the former secretary at the commissariat of war.