In This Review

Strany Vostoka. Ekonomicheskii Spravochnik. Volume II. Srednii Vostok
Strany Vostoka. Ekonomicheskii Spravochnik. Volume II. Srednii Vostok
By V. Petrin, I. M. Reisner, P. I. Fesenko
Sotsekgiz, 1936, 400 pp

A compilation of economic information concerning Iran, Afghanistan and Sinkiang.