Strany Vostoka. Ekonomicheskii Spravochnik. Volume II. Srednii Vostok

In This Review

Strany Vostoka. Ekonomicheskii Spravochnik. Volume II. Srednii Vostok

By V. Petrin, I. M. Reisner, P. I. Fesenko
Sotsekgiz, 1936
400 pp. $1.50
Purchase

A compilation of economic information concerning Iran, Afghanistan and Sinkiang.