In This Review

O Metodakh I Priemakh Inostrannykh Razvedyvatelnykh Organov I Ikh Trotskistsko-Bukharinskoi Agentury. Sbornik
O Metodakh I Priemakh Inostrannykh Razvedyvatelnykh Organov I Ikh Trotskistsko-Bukharinskoi Agentury. Sbornik
By
Partizdat, 1937, 216 pp

Articles explaining the recent Moscow trials.