In This Review
Erzerumskaya Operatsiya Na Kavkazskom Fronte Mirovoy Voyny V 1915-1916 Gg

Erzerumskaya Operatsiya Na Kavkazskom Fronte Mirovoy Voyny V 1915-1916 Gg

By N. Korsun

Voyenizdat, 1938, 179 pp.

A military history of the Russian campaign in Armenia 1915-1916.