In This Review

Erzerumskaya Operatsiya Na Kavkazskom Fronte Mirovoy Voyny V 1915-1916 Gg
Erzerumskaya Operatsiya Na Kavkazskom Fronte Mirovoy Voyny V 1915-1916 Gg
By N. Korsun
Voyenizdat, 1938, 179 pp

A military history of the Russian campaign in Armenia 1915-1916.