In This Review

Tserkov I Shpionazh: Onekotorykh Fantakh Kontrrevolyutsionnoy I Shpionskoy Deyatelnosti Religioznykh Organizatsii
Tserkov I Shpionazh: Onekotorykh Fantakh Kontrrevolyutsionnoy I Shpionskoy Deyatelnosti Religioznykh Organizatsii
By Boris Kandilov
Gaiz, 1938, 120 pp.

An attack on the alleged espionage activities of religious bodies within Russia.