In This Review

Tserkov I Shpionazh: Onekotorykh Fantakh Kontrrevolyutsionnoy I Shpionskoy Deyatelnosti Religioznykh Organizatsii

Tserkov I Shpionazh: Onekotorykh Fantakh Kontrrevolyutsionnoy I Shpionskoy Deyatelnosti Religioznykh Organizatsii
By Boris Kandilov
120 pp, Gaiz, 1938
Purchase

An attack on the alleged espionage activities of religious bodies within Russia.