In This Review

Bolshevistskaya Pechat
Bolshevistskaya Pechat
By K. Omelchenko
Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1939, 104 pp

A popular account of the organization and development of the Soviet press.