In This Review
Bolshevistskaya Pechat

Bolshevistskaya Pechat

By K. Omelchenko

Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1939, 104 pp.

A popular account of the organization and development of the Soviet press.