In This Review

Razmeshchenie Transporta V Kapitalisticheskikh Stranakh I V Sssr
Razmeshchenie Transporta V Kapitalisticheskikh Stranakh I V Sssr
By T. S. Khachaturov
Sotsekgiz, 1939, 719 pp

A study of the transportation systems of Russia and other countries.