In This Review
Razmeshchenie Transporta V Kapitalisticheskikh Stranakh I V Sssr

Razmeshchenie Transporta V Kapitalisticheskikh Stranakh I V Sssr

By T. S. Khachaturov

Sotsekgiz, 1939, 719 pp.

A study of the transportation systems of Russia and other countries.