Feliks Edmundovich Dzerzhinsky. Biografishesky Ocherk