In This Review

Pod Igom Polskikh Panov
Pod Igom Polskikh Panov
By G. Minsky
Sotsekgiz, 1940, 96 pp
Purchase

A justification of the Soviet annexation of eastern Poland.