In This Review

Biografiya V. I. Lenina
Biografiya V. I. Lenina
By E. Yaroslavsky
Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1940, 214 pp

A biography of Lenin by an authoritative Party historian.