In This Review
Biografiya V. I. Lenina

Biografiya V. I. Lenina

By E. Yaroslavsky

Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1940, 214 pp.

A biography of Lenin by an authoritative Party historian.