In This Review

Valyutnye Ogranicheniya I Kliringi
Valyutnye Ogranicheniya I Kliringi
By L. I. Frey
Izdatelstvo Mezhdunarodnaya Kniga, 1940, 291 pp.

A study of international currency restrictions and clearing agreements.