In This Review

Shvetsiya
Shvetsiya
By D. Strashunsky
Sotsekgiz, 1941, 216 pp.

A Soviet account of contemporary Sweden.