In This Review

Imperialisticheskaya Politika S. SH. A. V Stranakh Karaibskogo Basseina 1900-1939
Imperialisticheskaya Politika S. SH. A. V Stranakh Karaibskogo Basseina 1900-1939
By L. I. Zubok
Akademiya Nauk SSSR, 1948, 520 pp

A Soviet version of American policy in the Caribbean.