In This Review
Imperialisticheskaya Politika S. SH. A. V Stranakh Karaibskogo Basseina 1900-1939

Imperialisticheskaya Politika S. SH. A. V Stranakh Karaibskogo Basseina 1900-1939

By L. I. Zubok

Akademiya Nauk SSSR, 1948, 520 pp.

A Soviet version of American policy in the Caribbean.