Mezhdunarodnyi Politiko-Ekonomicheskii Ezhegodnik, 1959

In This Review

Mezhdunarodnyi Politiko-Ekonomicheskii Ezhegodnik, 1959

By N. N. Inozemtsev
Akademiia Nauk SSSR, Institut Mirovoi Ekonomiki i Mezhdunarodnykh Otnoshenii, 1959
751 pp. $0.00
Purchase

The latest volume of a Soviet yearbook on world affairs; the first appeared in 1958.