In This Review

Persiya Pod Vlastiyu Poslednikh Kadzharov
Persiya Pod Vlastiyu Poslednikh Kadzharov
By G. Shitov
Akademiya Nauk S.S.S.R., 1933, 229 pp

A Soviet study of Persia under the last dynasty.